Vi benytter rimelige administrative, logiske, fysiske og administrasjonsmessige tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, tyveri, uautorisert tilgang, bruk og endring. Dessverre kan ingen tiltak garantere å tilby 100 % sikkerhet. Følgelig kan vi ikke garantere sikkerheten for dine personopplysninger.